1398/04/03 :

طراحی کاتالوگ مجازی گروه صنعتی نادری

طراحی کاتالوگ مجازی
همکاری شرکت نرم افزاری خورشید نشان و گروه صنعتی نادری...

ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺎدري ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻓﻠﺰي،اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﭘﺨﺶ ﻣﻠﺰوﻣﺎت اداري،اﻧﺒﺎري،ﻓﺮوﺷﮕﺎهی ،ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپی و ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 
 
 
ارسال نظرات

نام :
ایمیل :
متن نظر :
 
کلیه حقوق مادی و معنوی ، متعلق به شرکت نرم افزاری خورشید نشان کویر می باشد.