ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

دکتر محمد حسن دهقان

دکتر محمد حسن دهقان متخصص چشم در استان یزد، یکی از مجرب ترین پزشکان در این زمینه هستند که برای ارائه خدمات بهتر در ای زمینه به فکر شروع همکاری با شرکت نرم افزاری خورشید افتادند.