ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

دکتر وحید رمضانی

دکتر وحید رمضانی متخصص در زمینه داروسازی، این دکتر با سابقه تصمیم گرفتند سایتی داشته باشند که بتوانند راهی را برای افزایش آگاهی و مهارت واطلاعات پزشکان و داروسازان و سایر حرفه های مرتبط با علوم پزشکی فراهم کنند.