ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

معرفی تایماز

برنامه نویسان و کارشناسان خورشید نشان کویر همواره سعی دارند با تولید محصولات کاربردی و با کیفیت، چالش های روزمره در حوزه های گوناگون، را برطرف سازند. کارشناسان شرکت با بررسی روند مدیریت پرسنل در مجموعه ها وتعامل کارمندان با مدیریت، دریافتند کارمندان و مدیران با چالش های زیادی روبرو هستند. عدم کنترل روی تمام فعالیت های کارمندان، لزوم حضور کارمند در مکان های گوناگون در پروژه های عمرانی، نداشتن برآورد زمان و هزینه از پروژه های گوناگون، لزوم ثبت درخواست مرخصی، جریمه و پاداش در اسناد کاغذی و امضای مدیریت، چالش هایی بود که اکثر مدیران با آن روبرو هستند و باید برای سازماندهی این امور منشی را استخدام کنند. از طرفی کارمندان نیز مشکلاتی نظیر نیاز به داشتن فیش حقوقی دقیق، بررسی روند کاری خود برای برنامه ریزی فعالیت های آتی، لزوم درج درخواست های کتبی و موافقت مدیر، را داشتند. از این رو کارشناسان خورشید نشان کویر با برگزاری جلسات هدفمند و بررسی نیازها و چالش ها و اهداف، سامانه مدیریت آنلاین مجموعه ها، تایماز، را پیاده سازی کردند. جهت آشنایی با این سیستم برنامه ریزی و مدیریت آنلاین به بخش محصولات نرم افزاری شرکت خورشید نشان کویر، معرفی تایماز مراجعه نمایید.