ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

دارالقرآن نورالبیان

دارالقرآن نورالبیان، مکان پرنور، هر روز با صدای زیبای قرآن و برنامه‌های فرهنگی، دلها را به سوی زیبایی‌های علمی و دینی هدایت می‌کند. هدف در دارالقرآن نورالبیان، ترویج فهم عمیق و عاشقانه از کلام الله و ایجاد یک محیط معنوی و معرفتی است. با این مکان، هر روز یک فرصت برای غوطه‌ ور شدن در دریای آسمانی اندیشه و دانش باز می‌شود.