ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

پمپ بنزین وکیلی

پمپ بنزین وکیلی برای ارائه بهتر خدمات خود به مشتریان به ابزاری نیاز داشتند تا بتوانند این خدمات را به بهترین شکل ارائه بدهند.

این پمپ بنزین با همفکری و هم اندیشی به این نتیجه رسیدند که داشتن سایت یکی از بهترین روش ها برای بهبود روش های خدمات رسانی است.